Vårt ramverk för hållbarhet

 

Med fokusområden och mål ger vårt ramverk för hållbarhet drivkraft och riktning i hållbarhetsarbetet. Ramverket tar avstamp i FNs globala mål för hållbar utveckling och vår kartläggning av verksamhetens påverkan.

Vårt ramverk för hållbarhetsarbetet är uppbyggt på tre fokusområden med varsin målbild om vad vår verksamhet kan uppnå och bidra till. Tillsammans omfattas de väsentliga risker och möjligheter som vår verksamhet utgör inom hållbarhetsområdet. Inom varje fokusområde finns både risker och möjligheter och vårt strategiska hållbarhetsarbete riktar in sig på att både minimera negativ påverkan och maximera positiv påverkan för att bidra till målen. Ramverket guidar oss när vi ska identifiera förbättringsområden, prioritera våra insatser och följa upp våra åtgärder.

För att kartlägga verksamhetens risker och möjligheter inom hållbarhet har vi tagit hjälp av FNs globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, samt rapporteringsstandarden GRI. Med dessa verktyg drivs vi att lyfta blicken och ta ett brett hållbarhetsperspektiv, vilket utvidgar hållbarhetsarbetet. Med hjälp av de 169 delmålen i Agenda 2030 har verksamheten screenats för att identifiera aktiviteter som antingen riskerar att motverka eller har potential att bidra till att målen uppfylls. Vår genomgång visade att Econovas verksamhet direkt eller indirekt har en väsentlig påverkan på 28 av 169 delmål inom 12 av 17 huvudmål.

Med effektiv resursanvändning kan samhällets behov av material och energi tillgodoses helt utan att naturens resurser utarmas. För oss på Econova innebär effektiv resursanvändning till exempel omsorg vid val av råvaror till våra jordar, när vi väljer handelsvaror till vårt sortiment, när och hur vi använder energi samt hur vi återvinner industriella och kommunala restprodukter. Med jordproduktion och återvinningsverksamhet inom samma koncern har vi en nyckelroll i omställningen till ökad cirkuläritet i hela trädgårdsbranschen. Synergin mellan bolagen gör att vi själva kan välja bort jungfruliga råvaror i jordproduktionen och genom vår utvecklingsverksamhet driva på växling av jungfruliga råvaror till nya återvunna odlingssubstrat i hela branschen.

Med livskraftiga ekosystem bibehålls en rik biologisk mångfald och naturen fortsätter hjälpa oss med sådant som rent vatten, pollinering och upptag av koldioxid. Livskraftiga ekosystem har en central plats i vår verksamhet, främst kopplat till våra jord- och trädgårdsprodukter. Genom att ha ett fokusområde för ekosystem får vi möjligheten att tydligt prioritera vilka råvaror vi vill använda i våra produkter, säkerställa varifrån de kommer och hur de har tagits fram. Med vårt trädgårdssortiment och stora torvmossar kan vi främja en god artrikedom och skapa bättre förutsättningar för känsliga arter. Vår torvskördning behöver skötas med stor medvetenhet eftersom den har en direkt inverkan på ekosystem. Vi bidrar samtidigt i liten skala till grönska och artrikedom genom att ge människor möjligheten att odla hur och var de än bor.

Med ett ansvarsfullt företagande kan aktörer inom näringslivet driva på utvecklingen mot hållbara lösningar och samtidigt ge enskilda människor goda förutsättningar att leva och utvecklas. Det här fokusområdet omfattar vår roll som arbetsgivare, aktör i det lokala samhället och kravställare i en global värdekedja. Ambitionen är att vårt agerande ska bidra till näringslivets roll som drivkraft till hållbar utveckling och samtidigt ge enskilda människor goda förutsättningar till trygghet och utveckling. Det innebär att vi som organisation erbjuder en arbetsplats där våra anställda kan trivas och känna sig trygga, våra vägval vid investeringar banar väg för mer hållbara tekniker och genom vårt agerande i relation med andra bidrar vi till god affärsetik. Därtill måste vi ta ansvar för sociala frågor som vi kan påverka på ett globalt plan, till exempel i form av att ställa krav på att våra leverantörer tar ansvar för sina anställda.

Långsiktiga hållbarhetsmål

Med våra långsiktiga hållbarhetsmål sätter vi ambitioner och mätbarhet på arbetet inom respektive fokusområde. Milstolpar till 2025, 2030 och 2035 ger tydlig riktning och årliga uppföljningar av mer verksamhetsnära KPIer ger oss tät kontroll över utvecklingen. För att få driv i arbetet med åtgärder och utveckling ligger ägandeskapet av respektive mål på hela ledningsgruppen och ansvariga chefer. 

Hållbarhetsmål för produktionsorganisationen

Våra hållbarhetsmål är konkreta, stimulerande och utmanande. Men framför allt, de är viktiga, både för oss inom produktion, för Econova och för vår omvärld. 

De mål som vi arbetar närmast med är förnybar bränsleanvändning, utsläpp och jämställda team. Vid rekrytering söker vi aktivt för en jämnare könsfördelning inom våra team. Vi har tydligt märkt av att vi får en mer harmonisk och effektiv grupp när vi har en jämnare könsfördelning. Här har vi en utmaning redan vid utexaminering av maskinförare, som endast förändrats marginellt sedan 1991 (6,7 % kvinnor) jmf med 2021 (8 % kvinnor). Men bara att vi har med frågan från början gör att vi har ett bredare synfält.  

Vi arbetar även för att minska bränsleanvändningen på våra anläggningar, i för- hållande till hanterade volymer. Våra maskinförare utbildas i EcoDrive för ökad kunskap och förståelse av hur var och en kan påverka vår bränsleanvändning. Utöver det följer vi regelbundet upp våra maskiner, till exempel på bränsleförbrukning, drifttimmar och tomgångskörning.  

Ett aktivt hållbarhetsarbete leder förhoppningsvis till ökad kunskap och förståelse i produktionsorganisationen och skapa möjlighet att nå våra hållbarhetsmål.  

JOHANNA FRIDSÉN
Produktionschef

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP