Torv

Econova är ett familjeföretag i tredje generationen där hållbarhet är vår ledstjärna. Vi strävar ständigt efter att bidra till en grönare värld genom att öka användningen av återvunnet material och erbjuda ett hållbart sortiment med hög miljöprestanda.

Vi arbetar enbart utifrån tillstånd som utfärdats av behöriga myndigheter och följer rådande regelverk.

Econovas användande av torv

Torv är, som för de flesta jordproducenter, en nyckelråvara för Econovas jordproduktion. Den utgör en huvudingrediens i flera av våra säckade jordar för trädgårdsodling och utgör själva grunden som växternas rötter får stöd av.  

Det är torvens egenskaper att hålla fukt och näringsämnen som gör den till en så viktig basråvara för jordtillverkning. Genom att tillsätta kompost och andra gödningsmedel kan man enkelt anpassa jordens egenskaper till olika odlingsändamål.

Miljöpåverkan

För att möjliggöra torvskörd behöver torvmossen dräneras, vilket sker genom dikningDenna process ger upphov till utsläpp av växthusgaser, vilka är större än utsläppen från en helt orörd mosse där nedbrytningen fortsatt är begränsad. 

För att minimera de negativa effekterna skördar Econova torv endast på mossar som är utdikade sedan lång tid tillbaka, ofta upp mot 100 år. På dessa mossar pågår redan nedbrytningsprocessen och läckaget av växthusgaser. När torvmossen är färdigskördad efterbehandlar alltid Econova området i syfte att gynna miljön och den biologiska mångfalden.

Alternativ till torv

Att ersätta torven är en utmaning eftersom tillgången på andra växtsubstrat med samma goda egenskaper är begränsad. Econova anser att det är miljömässigt viktigt att hitta substitut för torven med tanke på den negativa klimatpåverkan som torvskörden ger upphov till. Vi arbetar därför aktivt med att finna ersättningsråvaror för torven. Detta i form av exempelvis biokol och olika komposter eller andra cirkulära rester från skogen eller från andra grönytor. 

2016 lanserade vi en helt torvfri jord i sortimentet vars CO2-avtryck är 20% lägre jämfört med en helt torvbaserad konsumentjord. Vi har även torvreducerat ett stort antal av våra övriga jordar, som exempelvis Weibulls planteringsjord, trädgårdsjord samt krydd- och grönsaksjord. En andel av torven ersätts då av främst trädgårdskompost och komposterade restmaterial från skogsindustrin, som exempelvis fibermull och barkmull.

Fakta om torv

Torv är ett organiskt material som består av delvis förmultnade växtdelar. Torv bildas när växtmaterial (främst vitmossa) under lång tid bryts ned i en sur och syrefattig miljö. Torven återfinns idag som marklager i så kallade torvmossar, vilket är en naturtyp som kan liknas vid en något torrare våtmark. I Sverige sker torvskörd på omkring 12 000 ha, vilket motsvarar 2 promille av landets totala torvmark. 

Torven har ett flertal användningsområden, bland annat som biobränsle, odlingssubstrat och ströbäddar inom djurhållning.   

Torvskörd  får enbart ske efter tillstånd från ansvarig myndighet. Tillståndet reglerar vilka mängder som får skördas och hur marken ska skötas under tiden. Dessutom regleras hur området ska behandlas när verksamheten avslutas. Efterbehandlingen kan se ut på olika sätt, men har alltid som syfte att gynna miljön och den biologiska mångfalden. Det vanligaste är att området beskogas eller omvandlas till våtmark.