Strategi och Mål

 

Målsättning

Vi arbetar både strategiskt, strukturellt och kulturellt för att hela tiden utveckla både vårt interna arbete och arbetet med våra kunder och partners. Våra mål och strategier spänner över hela värdekedjan från råvaror till värdeskapande för våra konsumenter som enkelt ska kunna göra hållbara val.

Vår ambition är att vara en ledande aktör inom hållbarhet med tydliga både kortsiktiga och långsiktiga mål. Under 2022 fortsätter vi att fokusera på återvinning i flera former; öka andelen återvunnet material i våra förpackningar, återvinna fler produkter och öka andelen återvunna råvaror i våra jordar.

Det vi gör idag ska leda till att vi 2035 uppnår våra mer långsiktiga mål om att vara klimatneutrala och producera jord helt av återvunna eller förnybara råvaror.

Mål 2035

Klimatneutral verksamhet

Jordtillverkning helt av återvunna eller förnybara råvaror

LIFE by Weibulls

Hållbarhetsarbetet utgår från en rad riktlinjer och verktyg. LIFE by Weibulls är ett verktyg för utvärdering och utveckling av ett mer hållbart sortiment på trädgårdssidan.

LIFE by Weibulls är både en produktmärkning och ett verktyg för en hållbar produktportfölj. Verktyget innehåller ett antal kriterier som tillsammans täcker upp hållbarhetsaspekter i produktens hela livscykel, som livslängd, förpackningsmaterial och leverantörens sociala ansvarstagande. Det används som stöd i utvärdering av nya produkter och kravställning mot leverantörer. Med hjälp av symbolen kommunicerar vi tydligare till våra kunder hur de kan göra extra hållbara val.

Kriterier och krav hittas i sin helhet på weibulls.com

Pant på alla Weibulls och Hammenhögs förpackningar
Econova samarbetar med återvinningsappen Bower och erbjuder pant på våra jordsäckar och alla plast och pappförpackningar. Med det blir vi Nordens första aktör att erbjuda pantbar säckad jord. Det är ett steg i ledet att öka andelen återvinning av våra produkter så att de blir en del av nya flöden samt att också uppmuntra våra konsumenter att agera hållbart.

Våra fokusområden

Vårt hållbarhetsarbete är indelat i tre fokusområden som är baserade på kartläggning av risker och möjligheter i vår verksamhet, FNs Globala mål Agenda 2030 och dialog med våra intressenter. Fokusområdena guidar oss i vår riktning framåt och bidrar till både bredd och långsiktighet i aktiviteter och uppföljning. De hjälper oss också att prioritera rätt i stora och små beslut.

Fokusområde 1

Effektiv resursanvändning
Med effektiv resursanvändning kan samhällets behov av material och energi tillgodoses utan långvarig belastning på miljön. För oss innebär effektiv resursanvändning omsorg vid val av råvaror och material till våra produkter, när och hur vi använder energi samt hur vi återvinner våra kunders restprodukter. Våra medvetna val och ansvarsfulla återvinningsverksamhet bidrar till att resurser används och återanvänds på ett allt mer effektivt och hållbart sätt.

Viktiga händelser under hållbarhetsåret 20/21

  • Nominering till Miljöstrategipriset i tidningen Miljö & Utveckling
  • Vårt första klimatbokslut
  • Utökad sortering av fröreturer för att minska svinn

Ansvarfull och värdebeständig återvinning

Vår återvinningsverksamhet är ett viktigt inslag i arbetet mot en mer effektiv resursanvändning både för egen del och i ett större perspektiv. Återvinningsverksamheten ska bedrivas så att de materialströmmar vi anförtros förädlas med bibehållen eller ökad kvalitet och värde. Det kräver utveckling och nyfikenhet på moderna återvinningsmetoder och att vi hela tiden utvärderar vad som är bäst för respektive materialström. Vi tar ansvar för det material vi hanterar, så att kvalitet på både slutprodukt och produktionsmetod säkerställs.

Exempel på KPIer
Andel återvinning av mottagna schaktmassor

Cirkulär materialanvändning

Ett cirkulärt material består av återvunnen eller förnybar råvara. Vi har god kunskap om de material vi använder, både i egna produkter, våra förpackningar och i varor vi köper in. I jordtillverkningen arbetar vi med att ta fram alternativ till jungfruliga råvaror. I målinriktat utvecklingsarbete testar vi och utvärderar alternativ till främst torv, sand och mineralgödsel. I dialogen med producenter är vi tydliga med att vi bland annat vill veta vad produkterna består av och vi förväntar oss att de kan erbjuda produkter tillverkade av huvudsakligen cirkulära material.

Exempel på KPIer
Andel återvunna råvaror i vår jordtillverkning

Hållbar energianvändning

Vi ska använda energi som är förnybar och vi ska använda den effektivt. Genom att mäta och följa upp vår användning kan vi identifiera brister samt se resultat av åtgärder. Vi använder främst el, värme och drivmedel. Den stora delen ligger inom bränsleanvändningen för arbetsmaskiner och transporter. Här arbetar vi parallellt med att byta till förnybara bränslen och effektivisera körningen. Dessutom ska andelen förnybara bränslen öka. För transporter fortsätter arbetet med kravställning på leverantörer och samarbete med partners, samt den interna transportplaneringen för ökad användning av returtransporter.

Exempel på KPIer
Bränsleförbrukning av arbetsmaskiner per tillverkad jordsäck CO2-utsläpp från transporter per omsatt krona

Fokusområde 2

Livskraftiga ekosystem
Med livskraftiga ekosystem bibehålls en rik biologisk mångfald och naturen fortsätter hjälpa oss med till exempel rent vatten, pollinering och upptag av koldioxid. Livskraftiga ekosystem är centralt hos oss, främst kopplat till våra jord- och trädgårdsprodukter. Torv är fortfarande en nyckelråvara för jordproduktionen. Vi skördar torv omsorgsfullt och medvetet för att begränsa inverkan på ekosystemet. Vi skördar till exempel endast på mossar som är utdikade sedan lång tid tillbaka. Vi bedriver också ett aktivt och omfattande efterbehandlingsarbete på färdigskördade marker. Då finns stora möjligheter att skapa unika livsmiljöer för känsliga och viktiga växt- och djurarter. Fram till år 2025 är vår målsättning att avsevärt öka vårt torvfria sortiment. En viktig det i Livskraftiga ekosystem är att vi också bidrar till grönska och artrikedom genom att ge människor möjligheten att odla hur och var de än bor.

Viktiga händelser under hållbarhetsåret 20/21

  • 24 nya KRAV-märkta fröer i sortimentet, nu är 14% av våra portionsfröer KRAV-märkta
  • Påbörjad efterbehandling på delar av torvmossen Svenskemyr

Miljömedvetet sortiment

Vi utformar vårt sortiment med hög materialkunskap och genom medvetna val av råvaror, material, varor och leverantörer. Produkter anpassade för ekologisk odling är en viktig del i vårt sortiment. 21/22 arbetar vi för att ta ytterligare steg i arbetet med LIFE by Weibulls och bli ännu bättre på att utvärdera och utveckla våra trädgårdsprodukter. Vi informerar och inspirerar också våra kunder att agera miljömedvetet, bland annat genom kommunikation via vår hemsida och förpackningar.

Exempel på KPIer
Andel produkter för ekologisk odling

Fullständig kontroll över föroreningsrisker

Ett strukturerat arbetssätt på våra anläggningar är nyckeln till att minimera miljörisker såsom spill och läckage. Vi tar stort ansvar för att de restmaterial vi hanterar kan innehålla föroreningar och med hjälp av exempelvis provtagning av både material och lakvatten har vi rutiner som gör att oönskade föroreningar kan stoppas.

Exempel på KPIer
Antal överträdelser av vattenvillkor

Verksamheten främjar aktivt biologisk mångfald

För att stoppa utarmandet av den biologiska mångfalden krävs insatser och ett aktivt arbete från många håll. Vi behöver lära oss mer om ekosystemen där vi verkar och om arterna runt våra anläggningar. Genom bland annat artkartläggningar och riktade insatser främjar vi artrikedomen i våra närområden. I arbetet med efterbehandling av torvtäkter kan vi skapa miljöer som gynnar hotade arter av både växter och djur. För göra det på bästa sätt tar vi hjälp av experter på området.

Exempel på KPIer
Information om odling för biologisk mångfald

Fokusområde 3

Ansvarsfullt företagande
Med ett ansvarsfullt företagande kan aktörer inom näringslivet driva på utvecklingen mot hållbara lösningar och samtidigt ge enskilda människor goda förutsättningar att leva och utvecklas. För oss på Econova innebär ett ansvarsfullt företagande att vi som organisation erbjuder en arbetsplats där våra anställda kan trivas och känna sig trygga. Våra vägval vid investeringar banar väg för mer hållbara tekniker och genom vårt agerande i relation med andra bidrar vi till god affärsetik. Därtill tar vi även ansvar för sociala frågor som vi kan påverka på ett globalt plan till exempel i form av att ställa krav på att våra leverantörer tar ansvar för sina anställda.

Viktiga händelser under hållbarhetsåret 20/21

  • Implementering av IA, nytt system för händelserapportering
  • Förbättrade resultat på nöjd medarbetarindex
  • Fortsatt hantering av situationen kring covid-19
  • ”Hållbar utveckling och strategi” en ny samlande funktion i organisationen

Inkluderande och trivsam arbetsplats

Medarbetarna är det viktigaste för oss på Econova, det är genom deras utveckling vår verksamhet utvecklas.. Vi fortsätter förstärka vårt arbete med medarbetarskap och ledarskap. Som arbetsgivare hjälper vi medarbetare att hitta rätt balans mellan arbetsliv och privatliv genom till exempel flexibla arbetsplatser där så är möjligt.

Exempel på KPIer
NöjdMedarbetarIndex Sjuktal

Säker arbetsplats

Säkerheten på våra arbetsplatser är en väsentlig del i en hållbar verksamhet och en viktig grund för allt annat hållbarhetsarbete. Vi ska ha en kultur där vi är medvetna om risker och hur vi undviker dem och är måna om varandra och oss själva. Vi har välfungerande rutiner och system för händelserapportering, vi rapporterar tillbud och olyckor för vår egen och varandras skull. Men vi behöver alltid påminna varandra om att rapportera så att vi har en god kontroll över att vi håller våra arbetsplatser säkra.

Exempel på KPIer
LTIFR (olyckor med över 4 kalenderdagars frånvaro per en miljon arbetade timmar)

Näringslivsaktör som gör skillnad

Som kund, leverantör, arbetsgivare och med kända varumärken har vi möjlighet att driva förändring utanför vår egen verksamhet. Vi strävar efter att vara modiga, våga ta första steget som kan leda till att fler följer. Vi ska vara tydliga mot leverantörer och entreprenörer att vi förväntar oss att de kan redogöra för sina hållbarhetsrelaterade val och åtgärder och erbjuda oss hållbara alternativ. Vi är också öppna för nya sätt att samarbeta och göra affärer, för att tillsammans med andra aktörer hitta mer och fler hållbara lösningar.

Exempel på KPIer
Investering inom hållbarhet

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 00

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP