Miljöintegration för ökad resurseffektivitet

Miljöintegration för ökad resurseffektivitet

Econova skapar förutsättningar för en branschöverskridande samverkan kring material- och energiflöden på regional nivå.

Vi utvecklar förutsättningarna för en ökad samverkan och resurseffektivisering på regional nivå. I denna samverkan ingår både kommuner och företag. Miljöintegratören tar ett övergripande ansvar för att sammanföra olika material- och energiflöden till en helhet och ser till att flödena fungerar tillsammans.

Våra Miljöintegratörstjänster

  • Regional utvecklingsplan: Vi kartlägger regionens energi- och materialflöden och identifierar potentiella synergisamarbeten.
  • Regionala utvecklingsmöten: Vi hjälper till att samla aktörer i regionen för att sprida kunskap om industriell symbios och för att synliggöra möjliga synergisamarbeten.
  • Företagsspecifika helhetslösningar: Vi hjälper företag att ta ett helhetsgrepp på hanteringen av restprodukter som bidrar till att stärka företagets konkurrenskraft och miljöprestanda.

Gröna affärer genom bättre resurseffektivisering

Econova kartlade hösten 2016 potentialen för bättre resursutnyttjande i region Örebro län.

En målsättning för projektet har varit att lyfta fram tydliga och konkreta möjligheter på omställning från linjär till mer cirkulär ekonomi.

Med kartläggningen ville projektet matcha avsättande avfallsflöden från skogsindustri och livsmedelsindustri med mottagande industrier (värmeverk och biogasproducenter) som behöver värdeskapande resurser.

IVL har varit projektpartner och varit behjälpliga med att illustrera hur miljönytta kan motivera beslut som gör att industrin ställer om sitt sätt att producera mer resurseffektivt.

Här finns projektrapporten