Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning

I en värld med växande befolkning och begränsade naturresurser vill Econova vara en kraft för ökad resurseffektivitet.

Econova strävar efter att minska sitt ekologiska fotavtryck genom att skapa hållbara affärer med avseende på miljö, kvalitet och socialt ansvar, inom återvinning och trädgård.

I vår verksamhet går lönsamhet och hållbarhet hand i hand. Vårt verksamhetssystem skapar ramar för hur vi ska bedriva arbetet inom de här områdena. Vi arbetar aktivt med att hålla systemet integrerat i det dagliga arbetet och att tillämpa principen om ständig förbättring inom samtliga områden.

Våra medarbetare ska ha medvetenhet om den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till, både på naturen och samhället omkring oss. De ska även ha kunskap om vilka krav som myndigheter och kunder ställer på vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Internt följer våra medarbetare inom Hållbarhet och kommunikation upp att vi genom våra processer kontinuerligt tar nya steg mot en grönare värld.

 

ISO 14001

Econovas verksamhet är certifierad enligt ISO 14001.

Verksamhetssystemet gäller för hela Econova AB på de platser där vi har verksamhet.

Vårt verksamhetssystem följer de krav som ställs i standarden ISO 14001:2015. Det är ett hjälpmedel i vårt dagliga arbete och är ett åtagande för samtliga medarbetare inom organisationen.

Ledningssystemet är avgränsat till Econovas samtliga processer; lednings-, kärn- och stödprocess. Processerna styr vår interna verksamhet och hur vi arbetar mot våra leverantörer (förstaled) och våra kunder.  Längre ut i värdekedjan har vi endast möjlighet att via utvalda kommunikationskanaler förmedla budskap.