Konstruktionstjänster

 

ECA

Econova har utvecklat en ny metod för anläggning av hårdgjorda arbetsytor, kallad ECA (Econovas Cementstabiliserade Arbetsytor).

Vi på Econova är stolta över vårt ECA-erbjudande, då vi tagit fram en långsiktigt hållbar lösning där återvunna restmaterial används i en konstruktion med lång livslängd och bra miljöprestanda. Genom att i konstruktionen nyttja återvunna restmaterial från energi- och betongindustrin, så kan vi ersätta jungfruligt konstruktionsmaterial och naturresurser lämnas sparade.

I kombination med bergkross och cement skapas en arbetsyta med hög bärighet och hållfasthet, som lämpar sig väl för verksamhet med stor belastning och som trafikeras av tunga fordon och arbetsmaskiner. ECA är också ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med traditionella anläggningsmetoder som asfalt och betong. Att förbättra och hårdgöra befintliga arbetsytor eller vägar medför även andra vinster, till exempel minskad bränsleförbrukning i arbetsmaskiner, ökad kvalitet på utfört arbete och förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar på ytan.

Anläggningsmetoden för ECA innehåller följande steg:

Steg 1 – Förberedande arbete och förstärkningslager. I steg 1 bedömer vi den befintliga ytan och kartlägger kraven som den nyanlagda ytan ska uppfylla. Efter avtäckning genomför vi en inmätning och skapar en digital modell av den färdiga ytan. Modellen matar vi sedan in i de olika arbetsmaskiner som används, vilket ger en mycket hög precision i utförandet. Vid behov genomförs även förstärkningsåtgärder av underliggande mark.

Steg 2 – Utläggning av återvunna restmaterial, bergkross och cement. Nu tillför vi de olika insatsmaterialen. Det återvunna restmaterialet varierar till varje enskild yta, men kan exempelvis vara aska, spolgropsmassor, betongspill eller stenmjöl. Det återvunna restmaterialets egenskaper och hur ytan ska användas avgör den exakta blandningen.

Steg 3 – Skapande av en effektiv anläggningsyta I detta steg blandas insatsmaterial noga. Detta gör vi genom att först fräsa ytan, för att sedan använda hyvel, vält och bevattning. På så sätt erhålls en kompakterad och jämn yta, där insatsmaterialen bundits samman. Efter detta steg är ytan redo att nyttjas.

Steg 4 – Toppfräsning av färdig ECA-yta Att i ett avslutande skede toppfräsa den anlagda ECA-ytan är en effektiv metod att få bort det översta lösa lagret av gjuthud, som bildats när cementen brunnit ihop. En toppfräsning bidrar till att skapa ett hårdare och ännu jämnare översta lager. Uppkomna fräsmassor kan dessutom återbrukas i nya ECA-ytor.

Är ni intresserade av att veta mer om vårt ECA-erbjudande?

Kontakta någon av våra säljare

Tobias Marklund

Tobias Marklund

Affärsutvecklare/Säljare

Fredrik Hellgren

Fredrik Hellgren

Affärsutvecklare/Säljare

Sluttäckning och Efterbehandling

Econova erbjuder heltäckande tjänster inom sluttäckning och efterbehandling av mark.

På Econova är vi erfarna experter på att vända miljöbelastningar till nya lösningar. Vi har lång erfarenhet av att genomföra sluttäckningar och efterbehandlingar av deponier och motsvarande marker, då vi varit aktiva sedan Deponeringsförordningen SFS 2001:512 trädde i kraft år 2001. Kombinerat med vår stora kompetens inom anskaffande, omhändertagande och förädling av återvunna restmaterial kan vi utföra sluttäckning- och efterbehandlingsuppdrag med hög kostnadseffektivitet.

Vi kan erbjuda ett ansvarstagande på helhetsnivå, där vi tillhandahåller material, resurser, operativ bemanning samt arbets- och projektledning. VI har kapacitet och erfarenhet av att ansvara för tillståndsansökan, analystagning, kvalitetskontroll och slutbesiktning. Vår målsättning är att så långt som möjligt finna nya användningsområden för olika typer av bi- och restprodukter och på så sätt minska mängden material till deponi.

Sluttäckta deponier lämpar sig utmärkt för lagrings- och återvinningsverksamhet av olika slag. Möjligheten att återanvända denna typ av ytor för ny verksamhet ökar markens livslängd och förbättrar totalekonomin för markägaren.

Är ni intresserade av att veta mer om våra erbjudanden inom Sluttäckning och Efterbehandling?

Kontakta någon av våra säljare

Andreas Tretten

Andreas Tretten

Affärsutvecklare/Säljare

Tobias Marklund

Tobias Marklund

Affärsutvecklare/Säljare

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP