Våra jordprodukter

 

Nedan hittar du ett urval produkter från vårt jordsortiment. Har du jordbehov?
Kontakta din närmsta säljare för mer information.

ART.NR: 727 300

Växtjord Gräs

Växtjord Gräs är tillverkad för att motsvara AMA 20 – Växtjord A gällande kraven för gräsytor. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är relativt låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå och in sätta sig/sjuka ihop i efterhand. Växtjord Gräs har en volymvikt på cirka 1,2 ton/m3.

Råvaror:

 • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
 • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.
 • Organiskt material i form av fibermull, torv, kompostmaterial, som ger en för växterna bra struktur.
  Organiskt material ger jorden god porositet vilket gynnar växteras förmåga att ta upp syre. Detta bidrar även till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.

Växtjord Gräs är naturligt grundgödslad och gödseln räcker normalt ca 3-4 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.

Användningsområde

Gräsytor
Den aktuella ytan bör jämnas till noga och luckras i ytan innan toppskiktet av jord läggs ut. En jämn och lucker yta minskar behovet av påförd jord samt förbättrar kontakten mellan underlaget och den nya jorden. Vid normala förhållanden med bra underlag, räcker det med 5-6 cm påförd jord. Jorden vältas före sådd respektive utläggning av färdigt gräs.

Om ytan består av sand eller annat dränerande material bör man dock lägga ett betydligt tjockare lager av gräsjorden. Detta för att ge gräsytan bättre motståndskraft mot torka. Såytan ska vara så väl anlagd och vältad att man kan gå på den utan att sjukna ner i jorden. En väl preparerad såyta innan sådd ger jämnare gräsmatta och snabbare och säkrare etablering.

En väl vältad såyta motverkar avdunstning vilket ger stor andel grodda och växande gräsfrö.

Planteringar/köksland
Växtjord Gräs är även lämplig till plantering av träd och buskar, häckar och barrväxter. Jorden är även lämplig till köksland att odla direkt i eller förbättra den befintliga ”trötta” joden med.

Tips & Råd

 • All jord sjunker ihop efter utläggning. Ett jämt underlag och cirka 10 procent högre terrass
  vid anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat (gäller främst vid planteringar).
 • Planteringar med anläggningsjord bör skyddstäckas mot ogräs.
 • Kom ihåg att underhållsgödsla.

Läs mer

ART.NR: 727 500

Växtjord Plant

Denna produkt är tillverkad för att motsvara AMA 20 gällande kraven för busk- och trädplantering. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur som möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt. Växtjord Plant har en volymvikt på ca 1,2 ton/m3.

Råvaror:

 • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
 • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.
 • Organiskt material i form av fibermull, torv och kompostmaterial, som ger en för växterna bra struktur. Organiskt material ger jorden god porositet vilket gynnar växternas förmåga att ta upp syre. Vidare bidrar torv till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.

Växtjord Plant är naturligt grundgödslad som normalt räcker cirka 3-4 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.

Användningsområde
Planteringar
Den aktuella planteringsplatsen bör förberedas och jämnas till innan man tillför ny jord. Normalt är det förskrivet hur djup terrassen (planteringsytan) skall vara. Om inget är angivet bör man följa anvisningar från leverantören av växterna. Allmänt är dock att man hellre ska göra en för djup terrass än en för grund. Mer jord runt växterna ger nämligen en säkrare etablering och mindre skötsel i form av bevattning.

Speciellt gäller detta om ytan består av sand eller annat dränerande material. Då bör man eventuellt lägga ett tjockare lager av planteringsjord. Detta för att ge planteringen bättre motståndskraft mot torka. Vid risk för dålig dränering bör man dock göra en förhöjd terrass så att växten inte hamnar i en ”bassäng”.

För att ge planteringen en bra start är det lämpligt att direkt efter plantering lägga ut täckbark. Detta motverkar att fröogräs etablerar sig samtidigt som planteringen skyddas mot uttorkning.

Tips & Råd

 • All jord sjunker ihop efter utläggning. Ett jämt underlag och cirka 10% högre terrass vid anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat (gäller främst vid planteringar).
 • Planteringar bör skyddstäckas mot ogräs.
 • Kom ihåg att underhållsgödsla.

Läs mer

ART.NR: 728 004

Växtjord Mineral

Växtjord Mineral är tillverkad för att motsvara AMA 20 gällande kraven för busk- och trädplantering. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden optimal struktur vilket bidrar till att ge växterna en god etablering och tillväxt. Växtjord Mineral har en volymvikt på ca 1,3 ton/m3.

Råvaror:

 • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
 • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.

Användningsområde
Planteringar
Den aktuella planteringsplatsen bör förberedas och jämnas till innan man tillför ny jord. Följda anvisningar från leverantören hur djupt växterna ska planeras. Allmänt är dock att man hellre ska göra en för djup planteringsgrop än en för grund. Mer jord runt växterna ger nämligen en säkrare etablering och mindre skötsel i form av bevattning. Speciellt gäller detta om ytan består av sand eller annat dränerande material – då bör man eventuellt lägga ett tjockare lager av planteringsjord. Detta för ge planteringen bättre motståndskraft mot torka. Vid risk för dålig dränering bör man dock göra en förhöjd terrass så att växten inte hamnar i en ”bassäng”. För att ge planteringen en bra start är det lämpligt att direkt efter planteringen lägga ut täckbark. Detta motverkar att fröogräs etablerar sig samtidigt som planteringen skyddas mot uttorkning.

Övrigt

 • Det kan finnas små stenar samt mindre pinnar i jorden. Dessa kommer från våra naturliga råvaror och ger jorden en god och stabil struktur. Detta har ingen negativ påverkan för växterna.
 • Frö från fröogräs finns över allt i vår natur och sprids med vinden på vår/försommar. Fröogräs är lätt att rensa bort och om man gör det direkt hinner de inte etablera sig och fröa av sig.

Tips & Råd

 • All jord sjunker ihop efter utläggning. Ett jämt underlag och c:a 10 % högre terrass vid anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat (gäller främst vid planteringar).
 • Planteringar bör skyddstäckas mot ogräs.
 • Årlig underhållsgödsling, per 100 m2 – 3 kg Weibulls NPK 11-5-18 alternativt 15 kg hönsgödsel.

Läs mer

ART.NR: 727 400

Rabattjord

Rabattjorden är framtagen till planteringar, köksland, växthus, krukor. Rabattjorden är mycket lucker och lättbearbetat och har hög mullhalt. Detta ger jorden en mycket bra förmåga att binda vatten och näring. Jorden har en volymvikt på c:a 0,7 ton/m3.

Råvaror:

 • Torv som ger god porositet och vattenhållande förmåga.
 • Fibermull motverkar utlakning av vatten och gödsel, samt bidrar med ett rikt mikroliv, vilket gynnar
  växternas etablering och tillväxt.
 • Sand för stadga och dränerande egenskaper.
 • Barkmull för stabil struktur och stadga.

Rabattjorden är grundgödslad, som normalt räcker 4-5 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt. Rabattjorden är rotogräsfri, men motsvarar INTE AMAs krav för planteringsytor.

Användningsområde

Planteringar
Rabattjord är mycket lämplig till planteringar med växter – såväl perenner som sommarblommor – som ställer höga krav på etablering och skötsel. Planteringsytan bör tillföras ca 30 cm rabattjord (eller vad som föreskrivs).

Urnor/Takterrasser
Rabattjord är med sin vattenhållande förmåga mycket lämplig till urnor och terrasser, som utsätts för onormal torka. För extra bra tillväxt och etablering samt för enklare skötsel rekommenderas gödsling med långtidsverkande gödsel.

Köksväxter
För odling i såväl köksland som växthus och pallkragar. Rabattjorden har en god porvolym och vattenhållande förmåga, vilket garanterar bästa möjliga start för växterna. Rabattjord är dessutom lämplig att förbättra kökslandets något ”trötta” jord med.

Övrigt

 • Det kan finnas små stenar samt mindre pinnar i jorden. Dessa kommer från våra naturliga råvaror
  och ger jorden en god och stabil struktur. Detta har ingen negativ påverkan för växterna.
 • Frö från fröogräs finns över allt i vår natur och sprids med vinden på vår/försommar. Fröogräs är lätt
  att rensa bort och om man gör det direkt hinner de inte etablera sig och fröa av sig.

Tips & Råd

 • För anläggning av gräsmattor rekommenderar vi en tyngre mineraljord – Växtjord Gräs
 • All jord sjunker ihop efter utläggning. C:a 10 % högre terrass ger ett bra och riktigt slutresultat vid
  planteringar.
 • Årlig underhållsgödsling

Läs mer

ART.NR: 728 281

Anläggningsjord

Anläggningsjorden är tillverkad av lokala råvaror och är framtagen som ett enklare och billigare alternativ till Växtjord gräs eller Växtjord plant. Anläggningsjorden har sorterats fram med utvald råjord med tillsats av mullmaterial.

Den är en mer mullrik jord med relativt högt näringsinnehåll. Jorden är inte analyserad eller godkänd enligt AMA och kornfördelningskurvan, närings- och mullhalt kan variera över tid. Anläggningsjorden har en volymvikt på cirka 1 ton/m3.

Råvaror:

 • Utvald åkerjord som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
 • Komposterad fibermull från skogsindustrin och/ eller trädgårdsavfall som komposterats under ca ett år. Kompostmaterialen bidrar med organiskt material, vilket ger jorden bra växtbetingelser och ett positivt mikroklimat. Kompostprodukterna ser, luktar och känns som en vanlig mulljord.
 • Sorterad sand och barkmull som ger jorden ytterligare struktur.

Tips & Råd

 • All jord sjunker ihop efter utläggning. Mullhalten i anläggningsjorden gör att jorden kommer sjunka ihop något efter utläggning.
 • Glöm inte att underhållsgödsla. För extra bra tillväxt och etablering samt för enklare skötsel rekommenderas gödsling med långtidsverkande gödsel.

Läs mer

ART.NR: 727 510

Växtjord Plant – naturgödslad

Denna produkt är tillverkad för att motsvara AMA 20 gällande kraven för busk- och trädplantering. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur som möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt. Växtjord Plant har en volymvikt på ca 1,2 ton/m3

Råvaror:

 • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
 • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.
 • Organiskt material i form av fibermull och/eller torv. Fibermull motverkar utlakning av vatten och gödsel samt bidrar med ett rikt mikroliv, vilket gynnar växternas etablering och tillväxt.
 • Naturgödsel godkänd enligt EU,s och Jordbruksverkets regelverk. Växtjord Plant är naturgödslad med hönsgödsel och gödseln räcker normalt ca 7-8 veckor beroende på odlingsförhållandena. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt. Trots att jorden är naturgödslad är den inte godkänd för Ekologisk odling.

Användningsområde
Planteringar – den aktuella planteringsplatsen bör förberedas och jämnas till innan man tillför ny jord. Följda anvisningar från leverantören hur djupt växterna ska planeras. Allmänt är dock att man hellre ska göra en för djup planteringsgrop än en för grund.

Mer jord runt växterna ger nämligen en säkrare etablering och mindre skötsel i form av bevattning. Speciellt gäller detta om ytan består av sand eller annat dränerande material. Då bör man eventuellt lägga ett tjockare lager av planteringsjord. Detta för ge planteringen bättre motståndskraft mot torka. Vid risk för dålig dränering bör man dock göra en förhöjd terrass så att växten inte hamnar i en ”bassäng”.

För att ge planteringen en bra start är det lämpligt att direkt efter planteringen lägga ut täckbark. Detta motverkar att fröogräs etablerar sig samtidigt som planteringen skyddas mot uttorkning.

Övrigt

 • Det kan finnas små stenar samt mindre pinnar i jorden. Dessa kommer från våra naturliga råvaror och ger jorden en god och stabil struktur. Detta har ingen negativ påverkan för växterna.

Tips & Råd

 • Årlig underhållsgödsling, per 100 m2 – 15 kg Weibulls hönsgödsel.

Läs mer

ART.NR: 728 053

Växtjord A – med näringsberikad biokol

Denna produkt är tillverkad för att motsvara AMA 20 gällande kraven för busk- och trädplantering, med extra tillsatt, näringsberikad Biokol. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur som möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt. Växtjord Plant har en volymvikt på ca 1 ton/m3.

Råvaror:

 • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring. 

 • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar. 

 • Organiskt material i form av fibermull/torv/kompostmaterial, som ger en för växterna bra struktur. Organiskt material ger jorden god porositet vilket gynnar växteras förmåga att ta upp syre. Vidare bidrar torv till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.

 • Näringsberikad Biokol bryts ner betydligt långsammare än torv och mull och ger en bra miljö för mikrolivet i markenVäxtjord Plant är naturligt grundgödslad som normalt räcker cirka 3-4 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt. 

Användningsområde
Planteringar
Den aktuella planteringsplatsen bör förberedas och jämnas till innan man tillför ny jord. Normalt är det förskrivet hur djup terrassen (planteringsytan) skall vara. Om inget är angivet bör man följa anvisningar från leverantören av växterna. Allmänt är dock att man hellre ska göra en för djup terrass än en för grund. Mer jord runt växterna ger nämligen en säkrare etablering och mindre skötsel i form av bevattning. 

Speciellt gäller detta om ytan består av sand eller annat dränerande material. Då bör man eventuellt lägga ett tjockare lager av planteringsjord. Detta för att ge planteringen bättre motståndskraft mot torka. Vid risk för dålig dränering bör man dock göra en förhöjd terrass så att växten inte hamnar i en ”bassäng”. 

För att ge planteringen en bra start är det lämpligt att direkt efter plantering lägga ut täckbark. Detta motvekar att fröogräs etablerar sig samtidigt som planteringen skyddas mot uttorkning. 

Tips & Råd

 • All jord sjunker ihop efter utläggning. Ett jämt underlag och cirka 10% högre terrass vid anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat (gäller främst vid planteringar). 

 • Planteringar bör skyddstäckas mot ogräs. 

 • Kom ihåg att underhållsgödsla. 

Läs mer

ART.NR: 727 515

Växtjord B Gräs

Växtjord Gräs är tillverkad för att motsvara AMA 20 – Växtjord B gällande kraven för gräsytor. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska skapa torra växt förhållanden. Mullhalten är relativt låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå och in sätta sig/sjuka ihop i efterhand. Växtjord Gräs har en volymvikt på ca 1,2 ton/m3

Råvaror:

 • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
 • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.
 • Organiskt material i form av fibermull och/eller torv som ger en för växterna bra struktur. Fibermull motverkar utlakning av vatten och gödsel samt bidrar med ett rikt mikroliv, vilket gynnar växternas etablering och tillväxt. Växtjord B Gräs är grundgödslad och gödseln räcker normalt ca 4-5 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.

Användningsområde

Grönytor
För att skapa torra växtförhållanden.

Gräsytor
Den aktuella ytan bör jämnas till noga och luckras i ytan innan toppskiktet av jord läggs ut. En jämn och lucker yta minskar behovet av påförd jord samt förbättrar kontakten mellan underlaget och den nya jorden. Vid normala förhållanden med bra underlag, räcker det med 5-6 cm påförd jord.

Jorden vältas före sådd respektive utläggning av färdigt gräs. Om ytan består av sand eller annat dränerande material bör man dock lägga ett betydligt tjockare lager av gräsjorden. Detta för ge gräsytan bättre motståndskraft mot torka. Såytan ska vara så väl anlagd och vältad att man kan gå på den utan att sjukna ner i jorden. En väl preparerad såyta innan sådd ger jämnare gräsmatta och snabbare och säkrare etablering. En väl vältad såyta motverkar avdunstning vilket ger stor andel grodda och växande gräsfrö.

Övrigt

 • Det kan finnas små stenar samt mindre pinnar i jorden. Dessa kommer från våra naturliga råvaror och ger jorden en god och stabil struktur. Detta har ingen negativ påverkan för växterna.
 • Frö från fröogräs finns över allt i vår natur och sprids med vinden på vår/försommar. Fröogräs är
  lätt att rensa bort och om man gör det direkt hinner de inte etablera sig och fröa av sig.

Tips & Råd

 • Underhållsgödsling 3 ggr / säsong, per 100 m2
  3 kg Weibulls Gräsmattegödsel NPK 21-4-7 (mineralgödsel) eller
  6 kg Weibulls organiska Gräsmattegödsel NPK 10-1-3.

Läs mer

ART.NR: 728 028

Växtjord D

Växtjord D är tillverkad för att motsvara senaste versionen av AMA. Produkten är framtagen för att vara en växtjord för nedspolning. Innehållet av lera är lågt och mullhalten i samma nivå som för växtjord för gräsytor. Jorden är framtagen för att kunna vattnas ned i ett krossmaterial, för att skapa en skelettjord.

Råvaror:

 • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga. 

 • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden enklare att spola ned. 

 • Organiskt material i form av mull som ger en för växterna bra struktur. Mull motverkar utlakning av vatten och gödsel samt bidrar med ett rikt mikroliv, vilket gynnar växternas etablering och tillväxt.

Användningsområde
Växtjord D för nedspolning är framtagen att spolas ner i ett krossmaterial

Övrigt

 • Tillför näring enligt anvisningar föreskrifter eller enligt anvisningar i AMA.

 • Det kan finnas små stenar samt mindre pinnar i jorden. Dessa kommer från våra naturliga råvaror och ger jorden en god och stabil struktur. Detta har ingen negativ påverkan för växterna.

 • Frö från fröogräs finns över allt i vår natur och sprids med vinden på vår/försommar. Fröogräs är lätt att rensa bort och om man gör det direkt hinner de inte etablera sig och fröa av sig.

  Läs mer

  ART.NR: 727 600

  Barkmull

  Råvaran till barkmull är depålagrad bark som komposterats minst ett år. Detta ger ett, homogent jordförbättringsmedel med neutralt pH-värde. Barken kommer från skogsindustrin och är en blandning av tall och granbark. Vid barkning och hantering trästockarna händer det att det även kommer med små flisor av trä. Detta är helt naturligt och dessa träflisor har samma funktion som barken.

  Vid köp av jordförbättringsmedel, som vanligen köps per m3, är det viktigt att köpa ett material medhög ”verkningsgrad”. Barkmull innehåller ungefär dubbelt så mycket organiskt material (mull) per m3 som torv. Vidare gör barkmullens stabila struktur att den verkar längre i jorden än torv. Detta ger ett såväl ekonomiskt som praktiskt mycket bra resultat. Barkmull har fraktionen 0-14 mm och en volymvikt på c:a 0,7 ton/ m3

  Användningsområde

  Jordförbättring
  Vid förbättring av jordar – leriga som sandiga – vill man främst förbättra jordens struktur och mullhalt. Detta är ett såväl dyrt som arbetskrävande arbetsmoment och det gäller att använda lättarbetade, dryga råvaror. Barkmull har jämn och stabil struktur och verkar 2-3 år i jorden. Speciellt i leriga jordar ger barkmull och grov sand en varaktig förbättring. För att uppnå bästa resultat ska man vid jordförbättring använda en näringsberikad, komposterad barkmull.

  Marktäckning
  I nästan alla planteringsytor finns det ogräs av olika sorter. Ogräs är svåra konkurrenter till kulturväxterna om näring, vatten, ljus och utrymme. Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering ska utföras före täckning. Detta för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet. 1 m3 täckbark räcker till ca 12 m2. Ett lager av 8-10 cm barkmull ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år. Väl utförd marktäckning ger en god totalekonomi genom god växtetablering och minskat skötselbehov. Det kan ibland vara nödvändigt med en extra näringsgiva i samband med marktäckning. Hänsyn tas till planteringens utförande, växtval, årstid m.m.

  Skyddstäckning
  Känsliga respektive oskyddat planterade växter kan behöva extra skydd eftersom frost och snabba temperaturväxlingar kan skada t.ex. rosors tillväxtpunkter. Uppkupad barkmull skyddar mot detta.
  Torkkänsliga planteringar skyddas mot uttorkning med 8-10 cm barkmull.

  Läs mer

  ART.NR: 727 700

  Toppdress

  Toppdress är en fint sorterad jord att användas på gräsmattor vid stödsådd eller skyddsdressning. Den är fint sorterad för vara enkel att sprida och få jämt fördelad över gräsmatta. Fin sortering ger även en tät såyta där gräsfröet får bra kontakt med jorden vilket i sin tur ger fröet optimal tillgång på fukt. Toppdress har en volymvikt på ca 0,9 ton/m3

  Råvaror:

  • Fin sand som ger jorden en dränerad effekt och även gör att dressen lättare faller ner genom
   befintligt gräs.
  • Mullmaterial (torv H4-6 eller fibermull), som ger Toppdressen en struktur mycket lämplig att så i.
   Mullmaterial motverkar uttorkning och bidrar till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolive.

  Toppdress är rotogräsfri, men inte godkänd enligt AMA.

  Användningsområde
  Stödsådd
  Många gånger kan slitna gräsytor förbättras utan allt för stora ingrepp. Först luckras ytan upp och gammalt gräs krattas bort. Om man sedan lägger på ett tunt lager (1-2 cm) toppdress får man en perfekt yta för grässådd. Detta är ett bra alternativ till djupare ingrepp, som kräver längre läktid.
  Även mindre svackor jämnas ut med toppdress. Lägg helst på tunna skikt dressmaterial flera gånger för att gräset ska kunna växa igenom.

  Skyddsdressning
  Slitna och utsatta ytor bör dressas flera gånger per säsong. Detta gynnar och skyddar tillväxten av nya skott samt motverkar uttorkning. Skyddsdressning är mycket lämplig att utföra efter luftning med ”hålpipningsutrustning” eller vertikalskärning.

  Tips & Råd

  • För bästa resultat, toppdressa flera gånger med lite material åt gången.
  • 3-4 liter per m2 är en lämplig giva. Detta motsvarar c:a 25 m3 för en fotbollsplan.

  Läs mer

  ART.NR: 728 063

  Gräsmattejord Bas

  Gräsmattejord Bas liknar växtjord gräs men är framtagen för anläggning av gräsmattor där inte AMAs kravgäller, jorden är av hög kvalitet, det kan förkomma krossprodukter och innehållet skiftar efter lokalt tillgängliga cirkulära råvaror. Mullhalten är relativt låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå och in sätta sig/sjuka ihop i efterhand.

  Gräsmattejord Bas har en volymvikt på cirka 1 150 kg/m3.

  Råvaror:

  • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.

  •  Stenmjöl för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.

  • Organiskt material i form av fibermull, mullmedel, kompostmaterial, som ger en för växterna bra struktur. Organiskt material ger jorden god porositet vilket gynnar växteras förmåga att ta upp syre. Detta bidrar även till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.

  Gräsmattejord Bas är grundgödslad och gödseln räcker normalt ca 3-4 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.

  Användningsområde
  Gräsytor
  Den aktuella ytan bör jämnas till noga och luckras i ytan innan toppskiktet av jord läggs ut. En jämn och lucker yta minskar behovet av påförd jord samt förbättrar kontakten mellan underlaget och den nya jorden. Vid normala förhållanden med bra underlag, räcker det med 5-6 cm påförd jord. Jorden vältas före sådd respektive utläggning av färdigt gräs. Om ytan består av sand eller annat dränerande material bör man dock lägga ett betydligt tjockare lager av gräsjorden. Detta för att ge gräsytan bättre motståndskraft mot torka. Såytan ska vara så väl anlagd och vältad att man kan gå på den utan att sjukna ner i jorden. En väl preparerad såyta innan sådd ger jämnare gräsmatta och snabbare och säkrare etablering. En väl vältad såyta motverkar avdunstning vilket ger stor andel grodda och växande gräsfrö.

  Tips & Råd

  • All jord sjunker ihop efter utläggning. Ett jämt underlag och cirka 10 procent högre terrass vid anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat (gäller främst vid planteringar).

   • Planteringar med anläggningsjord bör skyddstäckas mot ogräs.

   • Kom ihåg att underhållsgödsla.

  Läs mer

  ART.NR: 727 810

  Täckbark

  Råvara till täckbark är depålagrad bark utan några tillsatser. Barken kommer från skogsindustrin och är en blandning av tall och granbark. Vid barkning och hantering trästockarna händer det att det även kommer med små flisor av trä. Detta är helt naturligt och dessa träflisor har samma funktion som barken. Täckbark ska inte brukas ner i jorden eftersom den är ogödslad. Täckbark finns i fraktionen 10-40 mm och har en volymvikt på c:a 0,7 ton/m3

  Användningsområde

  Marktäckning
  I nästan alla planteringsytor finns det ogräs av olika sorter. Ogräs är svåra konkurrenter till kulturväxterna om näring, vatten, ljus och utrymme. Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och
  rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering ska utföras före täckning. Detta för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet. 1m3 täckbark räcker till ca 12 m2 Ett lager av 8-10 cm täckbark ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år. Grov täckbark ger ett bättre och varaktigare skydd än fin täckbark/barkmull. Väl utförd marktäckning ger en god totalekonomi genom god växtetablering och minskat skötselbehov. Det kan ibland vara nödvändigt med en extra näringsgiva i samband med marktäckning. Hänsyn tas till planteringens utförande, växtval, årstid m.m.

  Skyddstäckning
  Känsliga respektive oskyddat planterade växter kan behöva extra skydd. Frost och snabba temperaturväxlingar kan skada t.ex. rosors tillväxtpunkter. Uppkupad täckbark skyddar mot detta. Torkkänsliga planteringar skyddas mot uttorkning med 8-10 cm täckbark.

  Tips & Råd

  • Vid plantering bör man gödsla före täckning för bästa effekt. Vid nästa gödsling bör givan ökas något (barktäckningen medför viss fördröjning av gödseleffekten).
  • Om man gödslar där man lagt ut täckbark bör man vattna efteråt för att få bästa effekt.
   Då transporteras gödseln ner genom barken till jorden och växternas rötter.
  • Lämna plats för täckbarken upp till färdig höjd vid byggande av terrassen.
  • Marktäckning minskar skötselkostnaden. Kom ihåg det i kalkylen.

  Läs mer

  ART.NR: 727 840

  Täckbark 20-40 Tall

  Råvara till täckbark är depålagrad bark utan några tillsatser. Barken kommer från skogsindustrin och är från tall. Vid barkning och hantering trästockarna händer det att det även kommer med små flisor av trä. Detta är helt naturligt och dessa träflisor har samma funktion som barken. Täckbark ska inte brukas ner i jorden eftersom den är ogödslad. Täckbarken är i fraktionen 20-40 mm och har en volymvikt på c:a 0,7 ton/m3.

  Användningsområde

  Marktäckning
  I nästan alla planteringsytor finns det ogräs av olika sorter. Ogräs är svåra konkurrenter till kulturväxterna om näring, vatten, ljus och utrymme. Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering ska utföras före täckning. Detta för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet. 1m3 täckbark räcker till ca 12 m2.

  Ett lager av 8-10 cm täckbark ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år. Grov täckbark ger ett bättre och varaktigare skydd än fin täckbark/barkmull. Väl utförd marktäckning ger en god totalekonomi genom god växtetablering och minskat skötselbehov. Det kan ibland vara nödvändigt med en extra näringsgiva i samband med marktäckning. Hänsyn tas till planteringens utförande, växtval, årstid m.m.

  Skyddstäckning
  Känsliga respektive oskyddat planterade växter kan behöva extra skydd. Frost och snabba temperaturväxlingar kan skada t.ex. rosors tillväxtpunkter. Uppkupad täckbark skyddar mot detta. Torkkänsliga planteringar skyddas mot uttorkning med 8-10 cm täckbark.

  Tips & Råd

  • Vid plantering bör man gödsla före täckning för bästa effekt. Vid nästa gödsling bör givan ökas något (barktäckningen medför viss fördröjning av gödseleffekten).
  • Om man gödslar där man lagt ut täckbark bör man vattna efteråt för att få bästa effekt.
   Då transporteras gödseln ner genom barken till jorden och växternas rötter.
  • Lämna plats för täckbarken upp till färdig höjd vid byggande av terrassen.
  • Marktäckning minskar skötselkostnaden. Kom ihåg det i kalkylen.

  Läs mer

  ART.NR: 727 900

  AR-jord (Finns endast på Vidön i Karlstad)

  AR-jorden har lågt innehåll av lera vilket gör den mycket hanterbar även vid blöta förhållanden. Eftersom lerhalten är låg har jorden i stället hög mullhalt för bevara fukten i jorden. AR-jordenhar en volymvikt på ca 0,8 ton/m3

  Råvaror:

  • Fibermull som har en bra förmåga att bevara fukt och näring.
  • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.
  • Torv ger jorden god porositet vilket gynnar växteras förmåga att ta upp syre.
  • Barkmull, som ger en för växterna bra struktur. Detta bidrar även till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.

  AR-jorden är grundgödslad och gödseln räcker normalt ca 3-4 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt. AR-jorden är rotogräsfri, men inte godkänd enligt AMA.

  Användningsområde
  Gräsytor – den aktuella ytan bör jämnas till noga och luckras i ytan innan toppskiktet av jord läggs ut. En jämn och lucker yta minskar behovet av påförd jord samt förbättrar kontakten mellan underlaget och den nya jorden. Vid normala förhållanden med bra underlag, räcker det med 5-6 cm påförd jord. Jorden vältas före sådd respektive utläggning av färdigt gräs. Om ytan består av sand eller annat dränerande material bör man dock lägga ett betydligt tjockare lager av gräsjorden. Detta för ge gräsytan bättre motståndskraft mot torka.

  Planteringar/köksland – Anläggningsjord är även lämplig till plantering av träd och buskar, häckar och barrväxter. Jorden är även lämplig till köksland att odla direkt i eller förbättra den befintliga ”trötta” joden med.

  Övrigt

  • Det kan finnas små stenar samt mindre pinnar i jorden. Dessa kommer från våra naturliga råvaror och ger jorden en god och stabil struktur. Detta har ingen negativ påverkan för växterna.
  • Frö från fröogräs finns över allt i vår natur och sprids med vinden på vår/försommar. Fröogräs är lätt att rensa bort och om man gör det direkt hinner de inte etablera sig och fröa av sig.

  Tips & Råd

  • Underhållsgödsling 3 ggr / säsong, per 100 m2 – 3 kg Weibulls Gräsmattegödsel NPK 21-4-7
   (mineralgödsel) eller 6 kg Weibulls organiska Gräsmattegödsel NPK 10-1-3.

  Läs mer

  ART.NR: 728 000

  Urnjord

  Urnjorden är framtagen till utsatta planteringar för växter med stora krav. Urnjorden är lucker och lättbearbetat och har hög mullhalt. Mixen av olika torvkvaliteter ger jorden en mycket bra förmåga att binda vatten och näring. Urnjord har en volymvikt på c:a 0,5 ton/m3

  Råvaror:

  • Torv H2-4 ger god porositet och stabil struktur.
  • Torv H6-8 fungerar som magasin för vatten och näring.
  • Lecakulor ger stadga och dränerande egenskaper.
  • Barkmull för stabil struktur och stadga.
  • Lättillgänglig och långtidsverkande mineralgödsel med mikronäring.

  Urnjorden är gödslad med såväl lättillgänglig som långtidsverkande mineralgödsel, som verkar under minst 3 månader. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt. Långtidsverkande gödsel ger säker tillväxt med mindre skötsel. Urnjorden motsvarar inte AMAs krav för planteringsytor.

  Användningsområde
  Urnor/takterrasser
  Urnjord är med sin vattenhållande förmåga mycket lämplig till urnor och terrasser, som utsätts för onormal torka. Innehållet av långtidsverkande gödsel innebär enklare skötsel med fortsatt bra tillväxt och etablering.

  Planteringar
  Urnjord är mycket lämplig till planteringar med växter, som ställer höga krav på etablering ochtillgång på gödsel. Planteringsytan bör tillföras minst 30 cm Urnjord (eller vad som föreskrivs). Tänk
  på att lämna plats för ev. täckmaterial till färdig nivå av planteringen.

  Tips och råd

  • All jord sjunker ihop efter utläggning. Ett jämt underlag och cirka 10% högre terrass vid anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat (gäller främst vid planteringar).

  Läs mer

  ART.NR: 728 003

  Skelettjord

  Skelettjord består av någon form av jord som förstärks med strukturmaterial för att kunna komprimeras. Jorden i Econovas skelettjord är Weibulls Växtjord plant. Förstärkningsmaterialet är i Econovas produktion makadam i fraktionen 70 – 120 mm utan finfraktion, som annars fyller igen hålrummen avsedda för jorden. Skelettjord har en volymvikt på minst 1,3 ton/m3

  Råvaror till Växtjord plant:

  • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
  • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.
  • Organiskt material i form av fibermull/torv/kompostmaterial, som ger en för växterna bra struktur. Organiskt material ger jorden god porositet vilket gynnar växternas förmåga att ta upp syre. Vidare bidrar torv till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.
   Växtjord Plant är grundgödslad och gödseln räcker normalt ca 3-4 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.

  Råvaror Makadam:

  • Bergkross 70-120 mm

  Användningsområde
  Träd, som planteras i statsmiljö, har ofta för lite utrymme för att utvecklas tillfredställande. Såväl planteringens yta som jordvolym kan begränsas av hårdgjord ytor i form av vägar, torg och parkeringsplatser. Under dessa hårdgjorda ytor har växternas rotsystem svårt att växa och utvecklas.

  Med skelettjord har man möjlighet att skapa bättre förutsättningar för rotsystemens utveckling. Under den ”normala” planteringsytan skapar man en extra tillväxtzon för rotsystemen. Denna zon består av skelettjord där det finns utrymme för rottillväxt. Skelettjorden kan komprimeras för tillfredställande bärighet samtidigt som den innehåller volym för luft och vatten. Skelettjorden läggs ut 20–25 cm i taget och komprimeras innan nästa lager läggs på. Så fortsätter man tills man nått rätt höjd. Skelettjordslagret är vanligen mellan 60-80 cm. Man planterar alltså inte direkt i skelettjorden utan den är ett extra jordmagasin under planteringsytan.

  Tips och råd

  • Skelettjord är sällan lagervara – beställ i god tid. Detta gäller speciellt vid ovanlig fraktion på makadamen.
  • Skelettjorden måste hanteras varsamt så att blandningen inte förstörs.

  Läs mer

  ART.NR: 728 007

  Fritidsflis

  Fritidsflis är huggen stamflis från färskt tall/gran. Det finns ingen inblandning av återvunnet trä från byggplatser eller återvinningsstationer. Det finns alltså inget tryckimpregnerat eller målat trä i Econovas Fritidsflis.
  Fritidsflis har tydlig lukt av trä och eftersom hela hanteringen sker på kontrollerade planer är den i princip ”ren” från sten, pinnar, bark. Se bild nedan där även fraktionen ses i jämförelse med en 5 krona. Fritidsflis har en volymvikt på ca 0,4 ton/m3

  Användningsområde
  Fritidsflis kan med fördel ersätta bark på lekplatser och motionsspår. Fritidsflis bibehåller sin struktur längre än bark eftersom den inte bryts ner lika snabbt. Detta innebär även att underlaget inte smutsar ner användaren som bark gör relativt snabbt. Barn som leker och motionärer på löparbanan får ett rent och fint underlag att vistas på. Fritidsflis är ett såväl ekonomiskt som praktiskt bättre alternativ än bark.

  Underhåll

  • Kontrollera löpande att inga främmande föremål har kommit in i flisen så som grenar, sten eller glas.
  • På vår och höst ska eventuellt gräs, fallfrukt och löv rensas bort.
  • Kontrollera att materialets tjocklek är tillräcklig under vår, sommar och höst.

  Läs mer

  ART.NR: 728 008

  Bjälklagsjord

  Grunden till Bjälklagsjord är AMA Växtjord Plant med tillsats av Hekla Coarse eller Pimpsten. Bjälklagsjorden är framtagen till växtbäddar på olika typer av bjälklag, i urnor eller andra växtbäddar, som byggs upp för att kunna ta emot stora mängder av vatten för infiltration. Produkten har hög och balanserad andel vatten och luft, är strukturstabil och vattengenomsläpplig. Bjälklagsjord haren volymvikt på c:a 1 ton/m3

  Råvaror:

  • Utvald lerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
  • Sand för att ger jorden stadga en dränerade egenskaper.
  • Organiskt material i form av fibermull och/eller torv, som ger en för växterna bra struktur. Organiskt material ger jorden god porositet vilket gynnar växternas förmåga att ta upp syre. Detta bidrar även till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.
  • Hekla Coarse (10-35 mm) eller Pimpsten (2-8 mm) beroende på arbetsbeskrivning.
   Vår bjälklagsjord har 40 vol% Hekla Coarse alternativt Pimpsten, men givetvis tillverkar vi enligt kundens eget recept. Bjälklagsjorden är kalkad och grundgödslad med mineralgödsel, som normalt räcker 3-4 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt. Bjälklagsjorden är rotogräsfri.

  Användningsområde
  Olika former av bjälklag
  Bjälklagsjorden har god vattenkapacitet trots relativt låg volym-vikt. Detta gör den speciellt lämplig vid anläggning av växtbäddar på bjälklag, tak och terrasser.

  Andra användningsområden
  Bjälklagsjorden är med sin vattenhållande förmåga mycket lämplig till urnor/ terrasser eller andra
  platser med begränsat djup på markprofilen, som utsätts för onormal torka.

  Tips och råd

  • All jord sjunker ihop efter utläggning. C:a 10% högre terrass ger ett bra och riktigt slutresultat vid planteringar.
  • Glöm inte att underhållsgödsla.
  • För extra bra tillväxt och etablering samt för enklare skötsel rekommenderas gödsling med långtidsverkande gödsel.

  Läs mer

  ART.NR: 728 600

  Rhododendronjord

  Rhododendronjord är en grövre sorterad jord vilket ger en stabil struktur under lägre tid. Råvarorna är valda och blandade för att med sitt låga pH utgöra grunden för en jord anpassad till Rhododendron och andra surjordsväxter. Rhododendronjorden har en volymvikt på ca 0,6 ton/m3.

  Råvaror:

  • Två kvaliteter av torv H2-4 och H5-7. Dessa två torvkvaliteter skapar god porositet med bra syretillgång samtidigt som fukten bevaras i jorden. Torvens låga pH värde ger ett stabilt pH värde under lång tid.
  • Grov bark som ger tyngd och stadga åt jorden samtidigt som strukturen förbättras ytterligare.

  Rhododendronjorden är svagt gödslad med NPK 11-5-18 med mikronäring. Denna gödsel räcker normalt ca 3-4 veckor – sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt. För stark gödsling av Rhododendron växter kan ge ”spretiga” växter.

  Användningsområde

  Planteringar
  Rhododendron behöver jämn tillgång på fukt, men kräver dränerad jord. Undvika att gräva en för djup grop att plantera i, speciellt om du har lerig tät jord. Gräv istället ut bara en grund grop och plantera sedan lite upphöjt så får växterna en bättre start och chans att överleva en ev. blöt höst och kall vinter. Använd gärna torvblock runt växten som avgränsning.

  Skyddstäckning
  Istället för att försöka gräva upp och plantera om en ”trött” buske kan det vara tillräckligt att lägga ut ett lager rhododendronjord under busken. Detta ger en bra miljö med god tillgång på syre. Gäller speciellt om busken står på lerig jord, som lätt torkar ut och blir hård

  Tips och råd

  • All jord sjunker ihop efter utläggning. C:a 10% högre terrass ger ett bra och riktigt slutresultat vid planteringar.
  • Rabattjorden är speciellt lämplig för inblandning av special gödsel, Leca och Lera.
  • Glöm inte att underhållsgödsla.

  Läs mer

  ART.NR: 728 011

  Kolmakadam

  Kolmakadam är framtagen för att ge växtbädden stabilitet och bärighet. Den består av makadam som blandas med kompost och laddat biokol. Produkten ser alltså inte ut som en vanlig jord utan består istället av stenkross som blandats med kompost och biokol. Kolmakadam har en volymvikt på ca 1,6 ton/m3.

  Råvaror:

  • Makadam som ger stabilitet och struktur åt växtbädden. Storlek på makadam varierar beroende av användningsområde
  • Organiskt material i form av kompostmaterial som ger en långtidsverkande gödslingseffekt
  • Biokol bryts ner betydligt långsammare än torv och mull och ger en bra miljö för mikrolivet i marken

  Biokol är framtagen under en pyrolysprocess vilket betyder att den hettats upp i en syrefri miljö. Biokol har i sig har ingen gödslande effekt utan om syftet är att användas för att ge näring åt växterna behöver den laddas innan, vilket betyder att den innan blandning har grundgödslats. Om syftet är att är att kolet ska rena dagvatten, så ska ogödslad biokol användas.

  Användningsområde
  Kolmakadam används till att anlägga en miljö för träd och rötter som inte är känslig för att kompakteras i stadsmiljö från gång- och fordonstrafik. Den ger tack vare stenskärvorna ett grovt porsystem där rötterna får utrymme att växa fritt. Biokol kan användas både i syfte att rena dagvatten men även för att hålla näring och ge mikrolivet en bra miljö.
  Produkten är rotogräsfri.

  Läs mer

  ART.NR:

  Specialjord Supermumma

  En specialjord baserad på lika delar pimpsten, ogödslad Biokol och Växtjord B.

  Råvaror:

  • Biokol är Organiskt material i form av kompostmaterial som ger en långtidsverkande gödslingseffekt Biokol bryts ner betydligt långsammar e än torv och mull och ger en bra miljö för mikrolivet i marken Biokol fungerar som en kolsänka och när man använder biokol så binder man kol i marken, vilket är positivt ur klimatsynpunkt.
  • Växtjord B är tillverkad för att motsvara senaste versionen av AMA. Innehållet av lera är lågt och anpassat för att jor den ska skapa torra växt förhållanden. Mullhalten är mycket låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå och inte sätta sig/sjuka ihop i efterhand och heller inte skapa förhållanden som kan leda till syr ebrist i växtbädden.
  • Pimpsten är ett bestående och varaktigt mineral som inte bryts ner och har en mycket bra vattenhållande förmåga. Pimpstenen är inte lika tungt som andra mineraler , vilket gör att att den passar bra även på bjälklag.
  Läs mer

  ART.NR: 728 283

  Biokol

  Biokol är framtagen under en pyrolysprocess vilket betyder att den hettats upp i en syrefri miljö. Biokol tillverkas av organiskt material i form av trä eller växtrester. Biokol i sig har ingen gödslande effekt, om syftet är att användas för att ge näring åt växterna behöver den laddas innan, vilket betyder att den innan blandning har grundgödslats. Biokol har en volymvikt som vanligtvis brukar ligga på 0,25 ton/m3. 

  Råvaror:

  • Biokol är Organiskt material i form av kompostmaterial som ger en långtidsverkande gödslingseffekt

  Biokol bryts ner betydligt långsammare än torv och mull och ger en bra miljö för mikrolivet i marken. Biokol fungerar som en kolsänka och när man använder biokol så binder man kol i marken, vilket är positivt ur klimatsynpunkt.

  Användningsområde:
  Biokol kan ha flera användningsområden. Det fungerar som strukturförbättrare i jorden, den håller vatten och näring, samt ger mikroorganismerna i jorden bättre livsutrymme. Ytterligare ett användningsområde för biokol är att det fungerar som ett biologiskt reningsfilter, vilket gör att biokol även kan användas för rening av tex dagvatten. Ska biokolet användas som näringskälla i jorden så kan den behöva laddas vilket betyder att den ska näringsberikas innan användning. Produkten är rotogräsfri.

  Läs mer

  ART.NR: 728 500

  Torv

  Torv består av mer eller mindre humifierade (förmultnade) växtdelar. Kvaliteten bedöms efter humifieringsgraden (förmultningsgraden), som betecknas H1-H10. I den minst förmultnade H-1 torven kan man hitta växtrester medan H-10 torven ser ut som mörk jord/gyttja.

  • Torv H5-H7 kvalitet som är mörk och har finare struktur och en volymvikt på ca 0,6 ton/m3.
  • Torv H2-4 kvalitet som är ljus och har grövre struktur och en volymvikt på ca 0,3-0,4 ton/m3.

  Torven är naturell utan tillsats av gödsel eller kalk.

  Användningsområde:
  Jordförbättring
  Vid förbättring av jordar – leriga som sandiga – vill man främst förbättra jordens mullhalt och struktur. Torv är speciellt lämplig som jordförbättring för jordar, som lätt torkar ur. Normalt används torv av H5-H7 kvalitet för att höja mullhalten, men om det främst är strukturen som ska förbättras används H2-H4 kvalitet.

  Naturell torv är mycket bra till ”utspädning” av jordar som av någon anledning har för högt pH-värde eller näringsinnehåll. Inför plantering av kalkskyende växter t.ex. Rhododendron Ljung, blåbär m.fl. bör man blanda jorden med naturell torv.

  Marktäckning
  I nästan alla planteringsytor finns det ogräs av olika sorter. Ogräs är svåra konkurrenter till kulturväxterna om näring, vatten, ljus och utrymme. Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering ska utföras före täckning. Detta för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet. 1 m3 torv räcker till ca 12 m2. Ett lager av 8-10 cm torv ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 2-3 år.

  Stallströ
  Torv av H2-4 kvalitet är lämplig som strömedel till stallar. Torven ger ett bra klimat för djurens hovar/klövar, är lätt att hantera och ger en gödsel, som snabbt förmultnar för vidare avsättning.

  Tips & råd:

  • Om man ska ersätta barkmull, som jordförbättring för att höja mullhalten, krävs ungefär dubbla mängden torv.
  • Inblandning av torv kräver normalt även kalkning och gödsling.
  • Jordar med för högt pH-värde eller för högt näringsinnehåll kan ”neutraliseras” med naturell torv.

  Läs mer

  ART.NR: 728 401

  Svackdike

  Svackdike är tillverkad för att fungera som ett vattenmagasin där vattnet både ska dröjas kvar och används av växtligheten. Produkten svackdike anläggs i diken där stundtals stora mängder regnvatten kan samlas. Jorden fungerar som ett fördröjningsmagasin för vatten och stoppar upp bromsar vattnets framfart. Produkten har många likheter med regnbäddssubstrat, men sammansättningen av ingående artiklar varierar. Svackdike har en högre andel pimpsten för att få en mer genomsläpplig växtbädd. Svackdike innehåller pimpsten istället för lera för att inte påverkas negativt av vägsalt. Svackdike har en volymvikt på cirka 0,9 ton/m3. 

   Råvaror:

   • Pimpsten som med sina porer håller fukten kvar på ett bra sätt, gör jorden syrerik och som även ger jorden en bra struktur.
   • Komposterat trädgårdsavfall, vilket bidrar medorganiskt material, vilket ger jorden bra växtbetingelser och ett positivt mikroklimat.
   • Sand som ger jorden ytterligare struktur och tillför mineraler. 

   Tips & råd:

   • Jorden ska vara luftig och ska därför inte kompakteras.

   • Om växtrester lämnas kvar finns risk att infiltrationskapaciteten minskar, så därför bör dessa tas bort.

   Läs mer

   Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

   Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

   Telefon: 011-36 81 50

   Följ oss

   Skapad av DIGITALCAP