Hållbarhetsredovisning

 

”Vår ambition är att ha en tydlig hålllbarhetsposition och jobba aktivt med de frågorna. Den positionen vill vi inte ha för att det ser bra ut utan för att vi vill göra skillnad. Vi vill inte bara ha positionen utan vara positionen.”

Framåtblick mot 2030
Jag hoppas och tror att vårt arbete genererat en större del andel återvunna råvaror i våra produkter och att vi hittat fler ersättningar till torven. Jag hoppas också att vi på transportsidan, med hjälp av transportbranschen, har blivit helt fossilfria och gjort en drastisk minskning av våra utsläpp. Jag tror också att vi har hittat fler cirkulära affärsmodeller tillsammans med våra partners och att det bidrar till både ökad affärs- och miljönytta.

Odlingsintresset är större än någonsin och jag tror att vi kommer få se odling i allt från trädgårdar till balkonger och köksfönster, i stan och på landet, på förskolor och arbetsplatser. Intresset för närodlat och lokalproducerat kommer fortsätta växa och man kommer vara mån om vad man stoppar i sig ännu mer än idag. Jag tror att odlingsbranschen kommer att ha accelererat och accentuerats till 2030.

Utmaningar 
Troligtvis kommer lagar och regler kring återvinning av organiska material att vara en stor utmaning även framåt. Jag tror också att en del av utmaningen vi befinner oss i till följd av pandemin kommer att innebära en förändring i vår bransch. Handeln blir allt mer digitaliserad samtidigt som det personliga mötet kommer fortsätta vara viktigt utifrån relationsskapande och kunskapsutbyte. Branschen behöver fundera över hur den fysiska handeln ser ut – vad ger det fysiska mötet kontra den digitala upplevelsen?

Framtida cirkulära affärsmodeller och vägen dit
För mig handlar det om tillit och mod, som också är två av våra värdeord. Jag vill skapa fler cirkulära affärsmodeller tillsammans med våra partners. Cirkulära affärsmodeller innebär en kulturell skillnad — det handlar om att våga göra förändringar och släppa in andra intressenter i en affär. Att samarbeta och låta alla ta del av vinsten. I framtiden kommer vi inte att göra affärer två och två som vi gjort tidigare, utan i enheter om tre eller fyra, där alla har ett intresse i affärsmodellen och hjälps åt. Tillit gör att vi kommer närmare varandra. Mod handlar om att våga utvecklas. Omvärlden förändras snabbt, och vi måste våga prova nya saker och våga göra saker annorlunda.  Jag hoppas att vårt hållbarhetsarbete kan inspirera fler att göra mer.

Anders Bergquist, chef hållbar utveckling och strategi

Viktiga händelser under hållbarhetsåret 20/21

 • Nominering till Miljöstrategipriset i tidningen Miljö & Utveckling
 • Vårt första klimatbokslut
 • Implementering av IA, nytt system för händelserapportering
 • 24 nya KRAV-märkta fröer i sortimentet, nu är 14% av våra portionsfröer KRAV-märkta
 • Utökad sortering av fröreturer för att minska svinn
 • Förbättrade resultat på nöjd medarbetarindex
 • ”Hållbar utveckling och strategi” en ny samlande funktion i organisationen
 • Påbörjad efterbehandling på delar av torvmossen Svenskemyr
 • Fortsatt hantering av situationen kring covid-19

Fokus för 21/22

 • Förnybart eller återvunnet material i alla emballage och förpackningar
 • Öka andel återvunna råvaror i jordsäckar
 • Hög återvinningsgrad på mottagna schaktmassor
 • Fortsatt kartläggning av våra produkters klimatpåverkan
 • Ökat arbete med arbetsmiljö på våra anläggningar
 • Utvecklingsarbete kring nya jordråvaror

Vår hållbarhetsredovisning för 2020-2021 visar vår fortsatta inention att utveckla ett transparent hållbarhetsarbete som skapar värde för våra intressenter och oss själva.

Econovas affärsutveckling bottnar i iden att återvinna och cirkulera organiska material. Vårt strategiska hållbarhetsarbete bottnar i FNs globala mål för hållbar utveckling och omfattar hela verksamheten och samtliga medarbetare.

Här hämtar du vår hållbarhetsredovisning 20/21

Här hämtar du vår hållbarhetsredovisning 19/20

Frågor om vår hållbahetsredovisning kontakta vår hållbarhetsintegratör Elsa Bertils: elsa.bertils@econova.se