Hållbara tillsammans

 

Vi står inför en stor gemensam utmaning att uppnå ett mer resurseffektivt materialanvändande. Idag går mängder med återanvändningsbara material till spillo och det finns stora möjligheter att öka återvinningen av restströmmar. Som både återvinnare och producent kan vi på Econova se till att restprodukter med återvinningspotential återupplivas och kommer in i en ny värdekedja. Som producerande företag med stora råvarubehov kan vi också efterfråga återvunna råvaror från våra leverantörer.

Vi är övertygade om att vi kan åstadkomma så mycket mer tillsammans med andra. Genom samarbete och i en öppen dialog kan vi mötas med kompletterande perspektiv, kompetenser och erfarenheter för att komma ännu längre i den hållbara cirkulära affären. Vi har i dag en rad samarbeten med aktörer som delar vår vision och ambitionen är att fortsätta på den inslagna vägen. För att nå dit arbetar vi enligt vår inställning ”Hållbara tillsammans” och söker partners för att skapa nya hållbara samarbeten.

Vår förhoppning är att dessa projekt ska ge ringar på vattnet både för oss och våra partners. Att vi tillsammans inspirerar fler att göra mer genom att kommunicera kring de värden vi skapar som är positiva för våra kunder och samhället i stort. Cirkulära flöden bygger på ett kretslopp av samarbete.

Avfall – ett begrepp på väg att gå ur tiden?
Något oönskat och otrevligt, eller en värdefull resurs? ”Avfall” är både ett välbekant ord och ett viktigt begrepp i juridisk mening. Det härstammar från en tid när avfall var något man ville gömma undan och bli av med. Det ursprunget återspeglas både i lagstiftning och i allmänhetens association till begreppet vilket hämmar den cirkulära omställningen. Idag finns särskilda regler och restriktioner för råvaror med återvunnet ursprung, helt skilda från de krav som ställs på jungfruliga material. Detta trots att en stor del av samhället nu är överens om att avfall i så stor utsträckning som möjligt bör ses som resurser som ska återvinnas och användas igen och igen. Kanske är det dags att slopa avfallsbegreppet? Börja bedöma alla material på samma sätt, såväl återvunna som jungfruliga? Behovet av att säkerställa god kvalitet och minimerad miljöbelastning från utvinning och användning är detsamma, och med gemensamma användningsområden är också kravbilden densamma.

Oavsett vad vi kallar det så anser vi på Econova att det är dags att de resurser som finns i samhällets restströmmar värdesätts. Vi vill bidra till att återskapa kretsloppet som naturen utvecklat. Tillsammans når vi målet om fler cirkulära materialflöden i samhället.

Case

Odla i kaffe — Löfbergs
Tillsammans med kaffeproducenten Löfbergs testar vi att göra jordråvara av deras restmaterial. Orostade kaffebönor som sorterats bort ur produktionen komposteras tillsammans med restmaterial från skogen. Resultatet blir en fin råvara till vår jordtillverkning. Dessutom kan vi vara en del av Löfbergs resa mot en avfallsfri kaffeproduktion. Allt detta genom ett nytt tag om en gammal idé – odla i kaffesump gjordes ju redan på gammelmormors tid.

Kretsloop med Huvudsta trädgård och Paul Taylor Lanthandel
När tre olika aktörer med ömsesidig passion för återvinning, klimatet och vår gröna omgivning går samman mot ett gemensamt mål kan resultatet bli så mycket mer. De tre parterna är i detta fall Econova Garden, Elin Aronsen Beis på Huvudsta Trädgård och Paul Svensson och Tareq Taylor på Paul Taylors Lanthandel, som tillsammans skapar vår allra första Kretsloop. Elin har fått ett stort parti KRAV-märkta fröer från Weibulls. Fröna sås och blir till grönsaker, som serveras på Paul Taylors Lanthandels restaurang. De låter sedan sitt matsvinn gå tillbaka till Weibulls för att bli ny jord igen. Jorden används för att odla nya grönsaker och säljs dessutom i lösvikt både på Huvudsta trädgård och på Paul Taylor Lanthandel. Ett grönt kretslopp skapat av gemensamma krafter!

Återvunnen sand — Baettr
I samarbete med gjuteriet Baettr i Guldsmedshyttan, Lindesberg har vi under året börjat återvinna överskottssand från deras gjuteriverksamhet. Baettr tillverkar gjutna komponenter till vindkraftverk och gjutformar i sand genererar överskottssand som idag läggs på deponi. Detta trots fortsatt goda egenskaper och obetydliga föroreningshalter. I vår jordtillverkning är sand en betydande råvara och idag används främst sand bruten ur sand- och grustäkter. Genom provtagning och sortering har vi kunnat återvinna och förädla gjuterisanden till en fullgod jordråvara och ersätta delar av vår jungfruliga sandanvändning. På så sätt minskar vi miljöpåverkan från både våra jordprodukter och Baettrs verksamhet – vi blir hållbara tillsammans!

Klimatbokslut — Återvinningsindustrierna
Under våren 2021 har vi tillsammans med våra branschkollegor inom återvinning gjort vårt allra första klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol. Initiativet till det gemensamma arbetet kommer från branschorganisationen Återvinningsindustrierna och är en satsning som följer upp den färdplan för fossilfri konkurrenskraft vi tillsammans har lämnat in till Fossilfritt Sverige. Genom att göra en kartläggning och summering av hela verksamhetens växthusgasutsläpp kan vi sätta mål för utsläppsminskning och följa upp resultat av åtgärder. Det är ett viktigt steg mot det långsiktiga målet om koldioxidneutralitet.

Empowering regenerative businesses — Linköpings universitet
Tillsammans med fem andra företag deltar Econova 2020-2023 i ett projekt lett av Linköpings universitet kallat Empowering regenerative businesses. Det är ett treårigt projekt som ska bidra till ökad resurseffektivitet genom att stärka regenerativa företag, alltså aktörer som skapar värde genom förädling av restprodukter. Tillsammans med forskare inom industriell symbios får vi hjälp att identifiera hinder för ökad resurseffektivitet och ta fram och driva igenom åtgärder för fortsatt utveckling. Genom att hitta och hantera utmaningar som är gemensamma inom branschen drivs den viktiga utvecklingen mot mer cirkulära materialflöden.

Våra kortfilmer beskriver begreppet miljöintegration och hur uppdraget relaterar till industriell symbios och en cirkulär ekonomi.

Klicka på respektive bild för att starta den film du vill titta på.

Kort om miljöintegration

Ian Hamilton om Econovas roll som miljöintegratör.

Industriell symbios och cirkulär ekonomi

Mats Eklund om industriell symbios och förhållandet till cirkulär ekonomi.

Barriärer för industriell symbios

Professor Mats Eklund beskriver barriärer för industriell symbios och vikten av möten för att hitta synergier lokalt och regionalt.

Nettopositiv samverkan

Johan Kuylenstierna om betydelsen av samverkan för ökad resurseffektivitet.

Samtidig miljönytta och affärsnytta

Michael Martin om industriell symbios och betydelsen att förena miljönytta med affärsnytta.

Kartläggning av material- och energiflöden

Miljöintegratör Ian Hamilton beskriver kartläggningsprojekt i Region Örebro län.

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP