Återvinningstjänster

 

Omhändertagande av restprodukter

Econova har ett brett erbjudande inom omhändertagande, förädling och återcirkulering av organiska bi- och restprodukter. Vår återvinningsverksamhet bygger på högt miljökunnande, långsiktiga samarbetsrelationer och en gedigen erfarenhet av att skapa cirkulära materialflöden där miljönyttan är i fokus.

Econova har i över 30 år omhändertagit och förädlat bi- och restprodukter, främst från skogs- och pappersindustrin. Genom biologiska behandlingsmetoder, sortering och analyser kan vi garantera en kvalitetssäkrad förädlingsprocess, där restprodukter omvandlas till nya produkter. Till exempel kan produkterna återföras som insatsråvaror i jordproduktion eller som bränsle.

Vår kunskap och branschkännedom möjliggör att vi tillsammans med kunden kan utforma långsiktiga samarbeten skräddarsydda utefter den specifika restproduktens unika förutsättningar och kundens egna behov. Vår regionala närvaro möjliggör också för oss att hitta synergieffekter mellan olika intressenter i det lokala kretsloppet, och vi kan skapa nya cirkulära materialflöden. Vi på Econova är stolta över att våra återvinningsprocesser bidrar med miljönytta och ser till att stora mängder restmaterial får ett nytt värde, när våra återvunna material kan ersätta jungfruliga och miljöbelastande råvaror. På så sätt är Econova återvinningsverksamhet gynnsam för såväl den enskilda samarbetspartnern som för samhället i stort

Några exempel på bi- och restprodukter som Econova har möjlighet att omhänderta, förädla och nyttiggöra i nära samarbete med kund:

  • Rejektmassor
  • Renserigrus
  • Fiberslam
  • Bioslam
  • Kemslam
  • Städbark

Econova vill ständigt utvecklas och har som målsättning att skapa ännu större miljönytta genom att cirkulera än mer restmaterial. Därför är vi öppna för att i nära samarbete med kund omhänderta och förädla nya typer av organiska bi- och restprodukter.

Är ni intresserade av att veta mer om våra erbjudanden inom Återvinning?

Kontakta någon av våra säljare

Andreas Tretten

Andreas Tretten

Affärsutvecklare/Säljare

Fredrik Hellgren

Fredrik Hellgren

Affärsutvecklare/Säljare

Mottagning av schaktmassor

Econova erbjuder mottagning av schaktmassor vid vår anläggning Skärlunda utanför Norrköping. Vi arbetar aktivt för att skapa en så hög återvinningsgrad som möjligt av organiska restmaterial och vill bidra med att återföra mottagna massor in cirkulära flöden, till exempel som insatsråvara i den anläggningsjord vi producerar.

Vid Econovas anläggning Skärlunda sker mottagning av schaktmassor från Norrköpingsregionen. Ni hittar oss intill NCC:s Bergtäkt på Eksundsvägen 40, 605 97 Norrköping.

Tillåtna massor:

  • Råjord som utgörs av det översta marklagret på jungfrulig mark (EWC-kod 17 05 04)
  • Föroreningshalt underskridande riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)

I enlighet med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (rapport 5976, rev 1 juli 2016)

Anmälan

Anmälan ska göras till ansvarig på Econova Recycling AB innan massorna förs in (Se kontaktuppgifter och avlämningsblankett nedan). Den som ger upphov till massorna ska göra den första karaktäriseringen av avfallet och fylla i ”Avfallsdeklaration inför avlämning”. Om kunskap saknas får leverantören ordna fram den kunskap som behövs eller ge någon i uppdrag att utföra karaktäriseringen. Till anmälan bifogas analysprotokoll från utförda provtagningar och från eventuella miljötekniska undersökningar.

Innan massorna förs in ska anmälan och analysrapport ha godkänts. Mer information om vad som gäller vid avlämning av massor kan fås av behörig personal, vilket är platschef och/eller försäljningsansvariga.

 

Är ni intresserade av att veta mer om vår schaktmottagningsverksamhet eller har ni schaktmassor ni vill lämna?

Kontakta någon av våra ansvariga säljare:

Andreas Tretten

Andreas Tretten

Affärsutvecklare/Säljare

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP