Näring i kretslopp

Näring i kretslopp

Econova cirkulerar näringsämnen i avloppsslam från Revaqcertiferade reningsverk och återför aska från biobränslebaserad energiproduktion.

Revaq-certifierat slam

Econova erbjuder lantbrukare ett komposterat gödsel baserat på certifierat slam. Slamspridning på jordbruksmark förutsätter att slammet är kvalitetssäkrat enligt certifieringssystemet Revaq. Utöver fosfor tillför slammet även andra näringsämnen och mullbildande ämnen till åkermarken.

Revaq säkerställer att slammet innehåller låga halter av tungmetaller och andra icke önskvärda ämnen. Givorna ska vara anpassade med långsiktig hållbarhet i fokus. Certiferingen omfattar också kommunernas uppströmsarbete i ledningssystem, lagring under säkra förhållanden och längre lagringstider för hygienisering före spridning.

Askåterföring till skogen

En ökad efterfrågan på biobränsle medför i allt större utsträckning att även grenar och toppar (grot) omhändertas vid skogsavverkning. Genom att återföra den aska som återstår efter förbränning går det möjligt att minska förlusten av näringsämnen.

Välj bränsleleverans med omhändertagande av aska

Econova erbjuder effektiva helhetslösningar där vi både levererar bränsle och tar hand om askan.