Mottagning av massor

På Econova arbetar vi intensivt med hållbarhet i alla delar av företaget. Jorden är en central del i det arbetet. Som leverantör stöttar vi därför våra kunder och partners med både återanvändning och återvinning av jord och schaktmassor.

Mottagningsanläggning

Vid Econovas anläggning Skärlunda sker mottagning av schaktmassor. Ni hittar oss intill NCC:s Bergtäkt på Eksundsvägen 40, 605 97 Norrköping.

Tillåtna massor

  • Råjord som utgörs av det översta marklagret på jungfrulig mark (EWC-kod 17 05 04)

  • Föroreningshalt underskridande riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) enligt

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (rapport 5976, rev 1 juli 2016)

Anmälan

Anmälan ska göras till ansvarig på Econova Recycling AB innan massorna förs in. Den som ger upphov till massorna ska göra den första karaktäriseringen av avfallet och fylla i ”Avfallsdeklaration inför avlämning”.

Om kunskap saknas får leverantören skaffa sig den kunskap som behövs eller ge någon iuppdrag att utföra karaktäriseringen. Till anmälan bifogas analysprotokoll från utförda provtagningar och från eventuella miljötekniska undersökningar.

Innan massorna förs in ska anmälan och analysrapport ha godkänts.

Mer information om vad som gäller vid avlämning av massor kan fås av platschef, försäljningsansvarig eller vår personal.

Avlämningsblanketter

Avlänningsblankett Skärlunda PDF

Kontakta oss vid frågor

Örjan: +46101618810

Andreas: +4611368128