Avloppsslam

Econova erbjuder omhändertagande och nyttiggörande av avloppsslam från kommunala reningsverk.(From edge)

Att omhänderta och återföra fosfor ur avloppsslam är en viktig resursfråga. Fosfor är en ändlig resurs och jungfrulig brytning och utvinning innebär stor belastning på miljön. Komposterat avloppsslam fungerar också utmärkt som växtskikt till exempelvis sluttäckning eller om del i flygaskastabiliserat avloppsslam i tätskikt (FSA).(From edge)

Revaq-certifierat slam

Sedan 2008 erbjuder Econova lantbrukare certifierat slam sovm gödselmedel. Slamspridning på jordbruksmark förutsätter att slammet är kvalitetssäkrat enligt certifieringssystemet Revaq. Revaq säkerställer att slammet innehåller låga halter av tungmetaller och andra icke önskvärda ämnen. Givor anpassas med långsiktig hållbarhet i fokus. Därutöver omfattar certifieringen också kommunernas uppströmsarbete i ledningssystem, lagring under säkra förhållanden och längre lagringstider för hygienisering före spridning. Förutom fosfor tillför slammet även andra näringsämnen och mullbildande ämnen till åkermarken.

Slamspridning på jordbruksmark förutsätter att slammet är kvalitetssäkrat enligt certifieringssystemet Revaq.

Sluttäckning och växtsikt

Econova hanterar även slam som inte är REVAQ-certifierat, men i övrigt har god kvalitet(From edge):

  • Projektledning
  • Entrprenadsamordning
  • Materialförsörjning
  • Tillverkning och utläggning
  • Dokumentation(From edge)

Tätsikt med FSA

Vi har också erfarenhet från ett flertal sluttäckningar med FSA, flygaskastabiliserat avloppsslam, som tätskikt. FSA-tätskikt har utvärderats i en mängd olika försök och forskningsprogram vilket bland annat har resulterat i en handbok för kvalitetssäkring av FSA